9 good reasons

to promote career guidance

Vocational guidance has many benefits for young people, including:

 • Awareness of the need to manage their own professional development
 • Developing habits for self-planning of the life path
 • Explaining the connection between a profession and the subjects currently studied by them
 • Identifying the soft skills needed for the job
 • Assessing whether the sector they are targeting is not full of disappearing professions
 • To gain a better understanding how technology is transforming jobs
 • Understanding the essence of professional tasks for a specific position
 • Linking between their own interests and talents to the labour market realities
 • Assessing the ability to develop an entrepreneurial idea

 

9 добри причини

да насърчаваме кариерното ориентиране

Професионалното ориентиране има редица ползи за младите хора, сред които:

 • Осъзнаване на необходимостта от управление на собственото професионално развитие
 • Изграждане на навици за самостоятелно конструиране на житейския път
 • Откриване на връзката между дадена професия и изучаваните в момента от тях дисциплини
 • Определяне на меките умения, нужни за работата
 • По-добра преценка дали сектора, в който са се насочили не е богат на „изчезващи“ професии
 • По-ясно разбиране как технологиите трансформират работните места
 • Разбиране за същността на професионалните задачи, които се поставят пред изпълняващите конкретна длъжност
 • Обвързване на собствените интереси и таланти с действителността на пазара на труда днес
 • Оценяване на способностите за развитие на предприемаческа идея
9 добри причини да насърчаваме кариерното ориентиране