Кой знае кои професии ще съществуват  след 10 години? 

В дни, когато работодателите решават кои са най-ценните им работници, за да съкратят останалите, а икономическите сектори се опитват да се изправят на крака след кризата, стотици млади хора търсят отговор на въпроса:

КОЯ Е МОЯТА ПРОФЕСИЯ?

Ангажирани с Дезинфекция, спазване на Дистанция, Денонощна хигиена, не се ли пропуска  едно друго важно Д:

Дигитализация

Къде днес хората намират данни за ново появяващите се професии и присъщите им умения?

Знаят ли как се променя сектора,  който са избрали за бъдеща професионална реализация?

Откриват ли актуални данни за развитието на бранша, в който искат да се реализират?

Ще останат ли важни за професионалната ориентация на младите хора съветите от семейната среда (свързани с традиции, приемственост в професията) и насоките от близки и приятели? Или консултирането с професионален кариерен консултант ще заеме своето ново място за ориентирането в света на труда.

А как ще изглежда кариерният консултант на бъдещето – това ще е човек или машина?

Отговорите на тези въпроси ще търсим в следващите месеци с нашите италиански партньори от 1970 S.R.L.

 

For the future of professions

Who knows which professions will exist in 10 years?

In days when employers are deciding who their most valuable workers are in order  to cut the rest, and economic sectors are trying to get back on their feet after the crisis, hundreds of young people are looking for an answer:

WHAT IS MY PROFESSION?

Engaged in Disinfection, keeping a Distance, Daily hygiene, doesn’t we miss another important D:

Digitalization

Where do people today find data on emerging professions and their inherent skills?

Do they know how the sector they have chosen for future professional realization is changing?

Do they find up-to-date data on the development of the industry in which they want to be realized?

Will the advice from the family environment (related to traditions, continuity in the profession) and the guidance from relatives and friends remain important for the professional orientation of young people?

Or consulting a professional career counselor will take new place for orientation in the world of work?

And what will the career consultant of the future look like – will it be a man or a machine?

We will look for the answers to these questions in the coming months with our Italian partners from 1970 S.R.L.

За бъдещето на професиите